Gebruikersovereenkomst

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderhevig aan deze voorwaarden. Het gebruik van deze site houdt automatisch de integrale aanvaarding van deze voorwaarden in.

  1. Deze site en de informatie, de namen, de beelden, de logo's en de iconen met betrekking tot Ausud of haar services zijn beschikbaar "zoals ze zijn", zonder ruimte voor protesten of goedkeuring, en zonder enige expliciete of impliciete garantie, inclusief, maar niet beperkt tot de veronderstelde garanties inzakegeschiktheid voor specifieke doeleinden of non-infringement. De informatie die op deze site wordt verstrekt, werd niet samengesteld met het oog op uw individuele behoeften; u bent als enige verantwoordelijk om daaraan te voldoen voordat u deze informatie gebruikt op een manier die aansluit bij uw doeleinden.
  2. Ausud of één van haar aannemers of werknemers kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, inbegrepen rechtstreekse, speciale, indirecte of daaruit voortvloeiende schade, die het gevolg is van of in verband staat met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en de verspreiding van de informatie die erin besloten ligt.
  3. Deze site kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten die door Ausud naar eigen goeddunken zullen worden verbeterd wanneer ze worden ontdekt. De informatie in deze site wordt tevens op gezette tijden geactualiseerd. Ausud behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing aanpassingen, verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in de informatie, de voorwaarden, de namen, de beelden, de logo’s en de iconen of de producten en de services die worden vermeld in deze site. Aangezien het Internet op onafhankelijke wijze wordt in stand gehouden door duizenden sites over de hele wereld, kunnen de informatie, de namen, de beelden, de logo’s en de iconen die toegankelijk zijn via deze Site, hun oorsprong vinden buiten de begrenzingen van deze Site. Daarom sluit Ausud elke verplichting of verantwoordelijkheid uit ten aanzien van content die wordt bekomen of toegankelijk is binnen, via of buiten deze site.
  4. De handelsmerken, merknamen, logo's en beelden die de producten en diensten van Ausud identificeren, vormen samen met het gehele website-ontwerp het eigendom van Ausud. Uitgezonderd indien uitdrukkelijk gesteld, kan niets in deze site worden opgevat als een toekenning van licenties of rechten onder copyright of andere intellectuele eigendomsrechten van Ausud.
  5. De producten en services die in deze Site worden vermeld, zijn op elk moment onderhevig aan Ausud’s Algemene Voorwaarden en/of andere relevante voorwaarden.
  6. Ausud's producten en services zijn niet altijd (meteen) beschikbaar in elk land.
  7. Ausud doet al wat redelijkerwijze mogelijk is om virussen buiten deze Site te bannen, maar kan dit niet geheel en al uitsluiten. Ausud kan niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen. We raden u aan om alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen te treffen vooraleer u informatie van deze Site haalt.
  8. U gaat akkoord om de normale werking van deze site niet in het gedrang te brengen, noch om inbreuken te plegen op de integriteit van de site door middel van hacking, het wijzigen van informatie op de Site, het voorkomen of beperken van toegang tot de Site voor andere gebruikers, of andere.
  9. Alle gegevens die door u aan Ausud worden verstrekt, worden beschouwd als vertrouwelijke informatie en zullen door Ausud niet kenbaar worden gemaakt aan derden, uitgezonderd wanneer dit nodig is voor het verlenen van Ausud diensten.
  10. Deze voorwaarden en deze disclaimer vallen net als elke claim, gebaseerd op het gebruik van deze Site, onder de wetgeving van Frankrijk. Alle partijen zullen zich schikken naar de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank in Parijs, Frankrijk.

frankrijk