Erfrecht huis in Frankrijk - auSud

Erfrecht

Op de vererving van uw Franse (vakantie)woning is het Franse erfrecht van toepassing.
Nog wel, want met ingang van 17 augustus 2015 zal dit veranderen.
Vanaf die datum zal de vererving en de afwikkeling van internationale nalatenschappen in een groot aantal landen binnen de EU namelijk op dezelfde wijze geregeld worden.
Zo kan de erflater bij testament een rechtskeuze uitbrengen. Deze keuze is enkel mogelijk voor het recht van de staat waarvan de erflater op het moment van de aanwijzing de nationaliteit bezit.
Denk aan de emigranten die ons land achter zich hebben gelaten, daarbij de Nederlandse nationaliteit hebben behouden, en zo een keuze kunnen uitbrengen voor het Nederlandse erfrecht.
Men kan reeds nu een rechtskeuze uitbrengen, welke ook na gemelde datum geldig blijft.
Uitgangspunt van de Nederlandse regeling: de zogenaamde wettelijke verdeling, op basis waarvan de langstlevende de eigendom verkrijgt van alle goederen en alle schulden. De kinderen verkrijgen op hun beurt een geldvordering welke pas opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende.
Indien er geen rechtskeuze is uitgebracht, geldt het recht van de gewone verblijfplaats van de erflater, ten tijde van het overlijden. Hiermee wordt gedoeld op de maatschappelijke woonplaats, waar zich zowel het sociale alsook het maatschappelijk leven afspeelt.

Terug naar de huidige situatie, waarbij de vererving op basis van het Franse erfrecht geschiedt.

Ingeval van gehuwden, heeft de langstlevende op basis van de wet de keuze tussen een kwart van de nalatenschap in vol eigendom danwel de gehele nalatenschap in vruchtgebruik. De kinderen erven tezamen het resterende gedeelte.
Ingeval van stiefkinderen heeft de langstlevende `slechts` recht op een kwart in vol eigendom.
Middels testament kan men van het versterferfrecht afwijken.
De langstlevende kan onder meer bedeeld worden met een legaat van de gehele Franse woning, opdat de zeggenschap niet mede bij de kinderen komt te liggen. Ongetwijfeld heeft u een stel lieve kinderen, daar niet van, maar uit praktisch oogpunt is het veelal te verkiezen dat slechts één persoon bevoegd is tot het nemen van beslissingen terzake verkoop en dergelijke.

Betekent dit dat de kinderen onterfd worden?

Nee, dat laatste is niet mogelijk. Naar Frans recht hebben de kinderen immers recht op een legitieme portie, een minimaal gedeelte, en wel in geld. Deze vordering is direct opeisbaar.

makelaar

Hoe is de situatie momenteel voor samenwoners geregeld?

Middels testament kan men elkaar over en weer tot erfgenaam benoemen.
Voor de Franse wet worden samenwoners niet automatisch aangemerkt als elkaars erfgenamen.
Ook hier geldt weer dat ingeval van kinderen men rekening dient te houden met de legitieme portie.
Om hieraan te ontkomen kan men er voor kiezen om in de koopakte een verblijvingsbeding, een clause tontine, op te nemen. Op het moment van overlijden wordt de langstlevende geacht vanaf de koop enig eigenaar te zijn geweest. Niet op basis van het erfrecht, maar op basis van het beding.
Let wel, samenwoners vallen niet onder de algehele vrijstelling voor successierechten, zoals het geval is bij gehuwden/geregistreerd partners en zij die een PACS (Pacte civil de solidarité) zijn aangegaan.
Het gevolg? Bij overlijden dient afgerekend te worden met de Franse fiscus en wel tegen een tarief van 60%…

Mr Mireille Bosscher, kandidaat-notaris

www.bosscher-advies.nl

Posted by on 17 maart 2014 in